SL No Panchayats Name Villages in Village Deatils
1
Adapada 
06
1. Adapada
2. Balia
3. Dharmaraipur
4. Kaithabedha
5. Mohiguda
6. Penduralundi 
2
Chanameri 
07
1. Bahadaguda
2. Chanameri
3. D.Khandadeuli
4. Dharamapur
5. Khandadeuli
6. Manideipentha
7. Pendurakhalli
3
Chudangapur 
06
1. Chintakhalli
2. Chudangapur
3. Jalamara 
4. Lunilathi
5. Mahanala
6. Palasapur
4
Dayanidhipur 
03
1. A.Chandramanipur
2. Dayanidhipur
3. Nistipur
5
Dengadi 
04
1. Dengadi
2. Kabtamundali
3. Lenkakhalli
4. Patharapunji
6
Errendra 
05
1. Biswanathapur
2. D.Ambatha
3. Errendra
4. J.Balabhadrapur
5. Kalasandhapur
7
Gangapur 
07
1. Bhimanagara
2. D.Dhepaguda
3. Dhepaguda 
4. Gangapur 
5. Jayapur
6. Narasinghagada
7. Pipiliguda
8
Goutami 
07
1. Bhuduki
2. D.Dharamapur
3. Deulapedhi
4. Goutami
5. Kalarapadara
6. Matiaborei
7. S.Ambatha
9
Jura 
04
1. Biswanathapur
2. J.Samantarapur
3. Jura
4. S.Raghunahapur
10
Kaudia 
02
1. Baulabhai
2. Kaudia 
11
Khallingi 
04
1. Basudevpur
2. Gunasagar 
3. Hansarali
4. Khallingi
12
Konkarada 
03
1. Gambhariguda
2. Karakhandi
3. Konkarada
13
Maulabhanja 
14
1. Amalaguda
2. Ambagam
3. Badua
4. Baladhia
5. Dianapalli
6. Gumma
7. K.Chanchadapalli
8. Kholladi
9. Maulabhanja
10. Nuagada 
11. S.Chanchadapalli
12. Sumantapur
13. Sundhipalli
14. Tileswara 
14
Pattapur 
03
1. Pattapur
2. Radhadeipur
3. U.Jaganathapur
15
Pattiguda 
08
1. Baramundali
2. Brahmanapanka
3. Dolaba
4. Kesapur
5. Kusapalli
6. Pattiguda
7. Rathapur
8. Sundarapur 
16
Pudamari 
11
1. Batagoda
2. Buguda 
3. Gokarnameri
4. Limapalli 
5. Manikyapur
6. Manipur
7. Marthapur
8. Padmapur
9. Pudamari
10. Rajanapalli 
11. Talapur 
17
Ramachandrapur 
06
1. Bhaliajhola
2. P.Jagannathapur
3. P.Padmanavpur
4. P.Samantarapur
5. Ramachandrapur
6. Srichandanapur 
18
Sahasapur 
05
1. Chakarapur
2. M.Ambatha 
3. Sahasapur 
4. Titikhandi
5. Tulasipadara
19
Satapentha Gopalpur
14
1. Gothabania 
2. Gudiapatana
3. Harichandanapur
4. Kaduapalli
5. Kamalakhalla
6. Kesapur
7. Khariguda 
8. Madalapalli
9. Pratapgiri 
10. Purunagada
11. Ranikote
12. S.Gopalapur 
13. Sunaripalli
14. Uttama
20
Singipur 
08
1. B.Adikandapur
2. Gundriguda
3. Harina
4. Kansamari
5. Khairapadara
6. Singipur
7. Sunakhandi
8. Teliapalli 
21
Taptapani Govindapur
21
1. Barigan 
2. Belagoda 
3. Brundabanapur
4. D.Gundiriguda 
5. Damapur
6. Daseipur 
7. Dhimirapalli
8. Gumma 
9. Jakara
10. Kaliborei 
11. Kandha Nuagoda
12. Kattapalli
13. Khaparaganda
14. Khemundikholla
15. Laxminarayanapur
16. Narendrapur
17. Nuagan
18. Palukholla
19. Sampada
20. Santarapur
21. T.Govindapur 
  Total villages
138
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat