SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Attanda
7
1.Arangi
2.Attanda 
3.Banur 
4.Barangapali
5.Matamput
6.Redingi 
7.Semili
2
Badel
11
1.Badel
2.Jallaput
3.Jantaput  
4.Kanti
5.Khamara
6.Kituba 
7.Lenjiput 
8.Mahikhalput
9.Masuri 
10.Pangiput
11.Silpondi
3
Balda
9
1.Ambel
2.Balda
3.Chilam 
4.Khadaput
5.Laulubur 
6.Malibhimdol
7.Parajabhimdol
8.Podalput
9.Soput 
4
Bheja
11
1.Badaliguda 
2.Barba
3.Bheja
4.Gailaput
5.H.Khilloput
6.Handiput
7.Hanjarapentha
8.Jhailaput 
9.P.Khillaput
10.Sukriput 
11.Taintar 
5
Bilaput
15
1.Antabir
2.Bilaput
3.Hanumanjar 
4.Haragonda
5.Jabagada
6.Kakua 
7.Kanta
8.Khinmung 
9.Nuaput 
10.Pataguda 
11.Sabun
12.Surumi
13.Talaharagonda 
14.Tapagonda
15.Upperharagonda
6
Chatua
6
1.Bari
2.Chatua
3.Duruba
4.Kona 
5.Kona
6.Zeera
7
Goluru
6
1.Damanga
2.Gollur
3.Khuda 
4.Khudub 
5.Podeising
6.Tamding
8
Hatibari
3
1.Hatibari
2.Kandara
3.Khininibur
9
Hikimput
15
1.Badaliguda 
2.Bijaguda
3.Bilaput
4.Bisipur
5.Gobindapur
6.Gourinayakaput
7.Hikimput 
8.Khillua
9.Lenjiput 
10.Lujing 
11.Maliput
12.Marada
13.Niladoraput
14.Sankidi 
15.Sarbaput
10
Khemunduguda
10
1.Bairagiput
2.Bariapakna 
3.Girliguda 
4.Khemunduguda
5.Kurumaput
6.Maliburuda 
7.Maliguda 
8.Malikumbhariput
9.Rukuba 
10.Solab
11
Khurji
21
1.Analaghati
2.Badapadar
3.Bijapur
4.Boroput
5.Buchaput 
6.Burudiput
7.Chapram
8.Chorompi
9.Dokriput 
10.Galput 
11.Jodiput
12.Jogiput
13.Kamaraguda
14.Khatalaput 
15.Khurji
16.Kirajholla
17.Majhiput
18.Muliaput
19.Nandigam 
20.Ranginiguda
21.Semela
12
Kulabir
8
1.Attub 
2.Badahanjar 
3.Daba
4.Dorasublar
5.Kulabir
6.Malisublar
7.Pujariput
8.Talaguda
13
Kularsing
12
1.Aboroda
2.Buding 
3.Eniguda
4.G.Sikariput
5.Kanta
6.Kularsing
7.Lampi 
8.Lugum
9.Modiput
10.Ranta
11.Rasaput 
12.Tansing
14
Malibelgam
13
1.Badalipondi
2.Badatankua
3.Chheliamunda
4.Golpondi 
5.Kadamguda 
6.Kahataput
7.Khatagaudaput 
8.Khujel
9.Kumaribelgaon
10.Malibelgaon 
11.Saunipujariput
12.Sidaput
13.Talageruput
15
Nandaka
8
1.Alei
2.Bandhaguda
3.Bijaguda
4.Kudukipadar
5.Nandaka
6.Panasput
7.Panua
8.Parajaburuda
16
Nandapur
14
1.Bahiripoda
2.Chingudichua
3.Chitalput
4.Doraput
5.Durkaput
6.Hadaput
7.Kaudikhal
8.Khadagapur
9.Muduliput
10.Nalachua
11.Nandapur
12.Podalput 
13.Sarabati 
14.Uppergeruput
17
Padwa
4
1.Galaganda
2.Gumaguda
3.Kiramba
4.Padwa
18
Panthulung
10
1.Anderaguda
2.Gunthaput 
3.Hataguda
4.Kathua
5.Mariput 
6.Pamelput 
7.Panthulung
8.Sobhaput 
9.Tankel
10.Tumbakota
19
Parajabadepada
4
1.Dangbir
2.Jollaput 
3.Parajabadapoda
4.Rasel
20
Raising
13
1.Chiliput
2.Dandaguda
3.Debasndhaguda
4.Jhankaraguda
5.Kakada 
6.Karanjaguda
7.Kataraba
8.Khudasing
9.Kinjaraba
10.Maliput 
11.Mulda 
12.Petal 
13.Raising
21
Thuba
7
1.Ghagadapandi
2.Kukudaput
3.Paikathuba
4.Parata
5.Patrapondi
6.Satsemili
7.Tudukuthuba
 
        Total Villages
        207
 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat