SL No
Panchayats Name
Villages in
Village Deatils
1
Adaspur
8
1.Adaspur 
2.Barahipur
3.Guptamanika
4.Maujupur
5.Narua 
6.Saleibedpur-I
7.Saleibedpur-II 
8.Saleibedpur-III
2
Badapatsundarpur
7
1.Arimula 
2.Badapatsundarpur
3.Barsailo 
4.Bhodal
5.Khandasailo
6.Sanapatsundarpur
7.Waujanga
3
Bagalpur
10
1.Badabruti
2.Badakhalagaon
3.Bagalpur
4.Baghua
5.Chittalpur
6.Deuli
7.Kansailo
8.Kunarpur
9.Pradhan Sahi
10.Sundargram
4
Brahmanbati
4
1.Badabil
2.Badamulai
3.Brahmanbati
4.Sanamulai
5
Brahmansailo
8
1.Adikundi
2.Brahmansailo
3.Dhanamandal
4.Kherasha
5.Kula Brahman Sailo
6.Netakundi
7.Udijohal
8.Urujanga 
6
Dimiri
5
1.Arisol
2.Dimiri 
3.Gopal Nagar
4.Kusunpur 
5.Noda
7
Govindpur
11
1.Balipada 
2.Gopalpur 
3.Govindpur 
4.Kajalpur
5.Majurai 
6.Mankha
7.Sankhua 
8.Simalada 
9.Sirasundarpur
10.Taradapada
11.Tirthapada
8
Jharapada
7
1.Badakharamanga
2.Badawaubarei
3.Chaupada
4.Jharapada
5.Kamar Sahi
6.Sanawaubarei 
7.Tarjana
9
Kantapara
5
1.Bairoi
2.Chheda
3.Kantapada
4.Olatpur
5.Sisua
10
Nahalpur
7
1.Gelapur
2.Gogal
3.Gunadol
4.Jainlo 
5.Johal
6.Nahalpur
7.Paikapada
11
Nuagaongram
5
1.Jagannathpur
2.Megha
3.Nuagaongram 
4.Nuagaongram Sasan
5.Ranipada
12
Postal
7
1.Andheisahi
2.Balada
3.Balijala
4.Postal
5.Rahamba 
6.Sudusailo
7.Tunda 
13
Uradha
4
1.Berhampur
2.Manikunda
3.Pohal 
4.Uradha
14
Uttaran
5
1.Alingi
2.Babaja
3.Bhogeswar
4.Kandal
5.Uttaran 
 
     Total Villages
       93
 

 

Notice:
 

 

Campaign:

Onile Registration From

Odia Bhashi Census in Surat